textařské a redakční služby

Záznam z příbramského zastupitelstva "téměř" online

09.12.2013 15:10

15:10: Schůze ZM začala, nepřítomen Řihák, Cikler, Dědečková. Pikrt navrhuje stažení bodu č. 30. Pikrt: Důvodem je několik možných právních výkladů. A navrhuji zařazení bodu č. 43. Žádost 1. FK Příbram a CK Příbram o odložení splatnosti bezúročné půjčky do 30. Června 2014. Dále navrhuji projednat stanovisko ke zrušení VÚ Brdy. Dále směna pozemků. Dále žádost o prodloužení splatnosti bezúročné půjčky pro VO Příbram. Kareš přidává několik návrhů: projednání situace v plaveckém bazénu.

15:20: Pikrt: V bodě Různé vystoupí ředitel SZM Příbram, který ozřejmí situaci. Poulíček: Přidává další návrh do programu. Kučera: Navrhuje stažení bodu č. 2 z důvodu doplnění informací. Pro mnohé zastupitele je těžko srozumitelné. Základní informace poměrně chybí, navrhuji dopracování materiálu do dalšího ZM. Hlasuje se postupně o jednotlivých návrzích – pro návrh o stažení (navrženo Kučerou) je většina. Žádost o poskytnutí dotace pro ÚAMK Příbram-Beroun stran pronájmu v roce 2013 – návrh do přidání do programu nebyl přijat. Návrh Kareše na projednání stavu vody v plaveckém bazénu – nepřijato. Návrh Kareše o projednání bezpečnostní situace v Příbrami – návrh nebyl přijat.  Návrh o odložení splatnosti půjčky pro 1. FK a CK byl přijat. Návrh na stažení bodu 30 – byl přijat.

15.30: Pikrt: U krajského soudu byla zamítnuta žaloba firmy Rodiso v souvislosti na netransparentnost při prodeji I. polikliniky. Také bylo zastaveno vyšetřování GIBS v souvislosti s I. poliklinikou. Chtěl bych poděkovat také za vytvoření atmosféry při návštěvě ve městě Příbrami. Bylo prezentováno v médiích, že se značně zvýšil index kriminality v Příbrami, podle policie došlo k zásadní chybě. Byly sebrány údaje za celý region a vztaženy k Příbrami. Žádný velký nárůst kriminality nenastal. Poulíček: Na lavicích máte dárek od pana hejtmana – almanach o hasičích, kalendář…  Kareš: úplně tak nesouhlasím s bezpečností ve městě. Naši spoluobčané sepisují petici a chtějí vyzvat, abychom učinili právní kroky, aby tu nevznikali žádné další ubytovny. Šedivý: Kareš vychází z nesprávných údajů. Kareš zneužívá nálad ve společnosti, používá lživé a nesprávné údaje. Kareš zneužívá zastupitelstvo k politické činnosti. Nechtěl jsem v tomto adventním čase o tom mluvit – byl jsem upozorněn několika kolegy v médiích. Zaujal jste stanovisko k ratingu města Příbram, nejvíc jsem se zasmál, že dorovnáváte rozpočet. Kdybyste dával pozor na ZM, tak byste věděl, tak že pokud jsme si brali úvěry, tak financování je součástí rozpočtu. Náš rozpočet je deficitní. Také jsem byl pohoršen, když u vánočního stromečku napadáte věci jako hospodaření města. Navíc jste napadal také ukotvení vánočního stromku, jsme rádi, že to tady máme, protože stromy už jinde padly.

15.33: 3. Uplatnění práva opce společnosti 1. SčV, a.s. na prodloužení účinnosti smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.2.2004

Pikrt: Co máme 1. SčV jako partnera, tak se k nám chovala společnost velmi kolegiálně. Přiměřeným ziskem nás příliš neruinovala, v pořadí 34 měst se nacházíme na 10. místě. ZM vzalo na vědomí uplatnění práva opce, majetek města tak bude pronajat na další roky.

15.50: Generální ředitel Eis (1. SčV): Ceny vodného a stočného pro 2014. Navrhujeme nárůst ve výši 3,7 procenta, to je 2,70 haléře. Snažili jsme se, aby nárůst byl nulový, ale dvě věci jsou proti nám. Meziročně došlo ke snížení spotřeby, proto musíme zvýšit cenu. Jedná se o pokles na straně průmyslových odběratelů i segmentu domácností. V roce 2013 klesá spotřeba, obyvatelstvo spoří. Poměrně fixních nákladů je vysoký, 75 až 80 procent nákladů jsou fixní. Není možné vykompenzovat pokles spotřeby poklesem nákladů. Nechovali jsme se vůči městu podle uzavřené smlouvy, kdy můžeme zvýšit náklady podle vyhlášené inflace. To jsme neudělali. Druhou okolností, proč cena narůstá, je nárůst nájemného, které je příjmem města a částka plyne do obnovy infrastruktury, je to příjem města. To město rozhodlo už před několika lety. Celková cena za vodné a stočné 75,37 Kč. Jedna o jednu z nejnižších cen v ČR, někde máme i ceny kolem 90 korun mimo Příbramsko. Nechceme navyšovat cenu, protože by podniky a domácnosti dále spořily. Potůčková: Ve městech, kde hospodaří město, tak je rozdíl sedm až devět korun minus. Jestli by tedy nešlo radši hospodařit sami. Eis: Ve Strakonicích si to také provozuje město, ale mají cenu 82 korun. Museli bychom také vědět, kolik jde do obnovy. Někde se to děje tak, že se neinvestuje do obnovy. Kareš: Ceny nemohou být všude stejné, co je ale jasný rys, že se každý rok zvyšuje vodné a stočné. Možná by se chtělo podívat na všechny souvislosti a celkové financování. Třeba by šlo náklady ještě snížit. Stále ceny vody rostou. Pikrt: Jednotlivé položky jsme projednávali, položku po položce, domnívám se, že čísla tam jsou reálná. Šedivý: Zase vidíme, že někdo mluví o něčem a nemá o tom ani ponětí. Když zvyšujeme ročně nájemné, tak se to někde musí promítnout. Tvoříme investiční fond na obnovu, jsou obce, které tyto věci podceňují, za 10 až 15 let budou plakat. Když se zvyšují vstupy jako takové (cena vody předané i nájemné), cena vody musí stoupat. Když se podívat na materiál, tak vidíte, kolik provozovatel utrácí za fix. Trochu se snížili ceny energií. Je propastný rozdíl mezi naší smlouvu a Svazkem obcí a provozovatelem. Tam je to krásně vidět. Kareš: My zvyšujeme nájemné, to se objeví v rekonstrukci vodohospodářského majetku, takže by měly klesat náklady spojené s údržbou a rekonstrukcí. Je to logický argument. Pikrt: Po dlouhá léta se neinvestovalo, pořád je co rekonstruovat. Šedivý: Není pravdou to, že nájemné používá provozovatel, to používá město. Používá se na budování nových řadů i rekonstrukcí. Klesá vývoj vody nefakturované a tak dále. Není to věc provozovatele a město s tím hospodaří.
ZM schválilo cenu vodného ve výši: vodné 52,23, stočné:  23,14 Kč

15.51: 5. Žádost o dotaci na rok 2014 z dotačního programu Podpora terénní práce
ZM schvaluje

15.53: 6. Žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce válečného hrobu – Příbram, Hvězdička“
ZM schválilo.

16.02: 7. Navýšení dotace pro Videostudio Fonka
Kubín: V roce 2003 byla schválena dotace na integrovaný záchranný systém, která je určena k informování obyvatelstva města. Dotace je rozdělena v poměru 80 pro TV Fonka a 20 procent pro Blaník. Letos je rozpočtováno 750 tisíc korun. Fonka by měla dostat 600.000 korun, Blaník by měl dostat 150.000 korun.  RM předkládá ZM bez návrhu usnesení. Kareš: Pane starosto, dávali jsme tedy nějaké peníze subjektu, který neexistoval. IČ a iniciály patřily jiné firmě. Pikrt: Rádio Blaník si dávalo. Kareš: Komu jsme dávali peníze? Když neměli právní subjektivitu, tak bychom měli požádat o vrácení peněz. Pikrt: V posledních dvou nebo třech letech jsme částku nedávali. Kareš: Měli bychom peníze dostat zpět. Dávali jsme organizaci, kterou nemělo právní subjektivitu. Nebyl tak příjemce, který by měl nárok na naši dotaci. Pikrt: Rádio Blaník plnilo úkoly, které byly.  Musíme se na to podívat. Švenda: Námět pro vedení města. V jiných městech: V Berouně to provozují prostřednictvím SMS zpráv a stojí je to ročně 30.000 korun, tedy 25krát méně. Pikrt: je o tázka, jestli všichni mají mobily. Poulíček: GSM vysílače vždy nefungují, média jsou na informování velice dobrá. Zde jsme nebyli tak zasaženi povodněmi. Myslím, že jednorázově bychom mohli navýšit Fonce částku. Máme teď pokrytou celou Příbram, nejen objekty, které mají kabelovou televizi. Pikrt: Mělo by jít o jednorázové vykrytí nákladů Video Fonka. Černý: IZS doporučuje další formu než SMS, ale úplně se to neosvědčilo. Švenda: V případě nebezpečí je otázka, kolik lidí se bude dívat na TV Fonka, a kolik lidí bude mít telefon s přístupem SMS. Je to na vedení města. ZM schválilo navýšení dotace pro Videostudio fonka o částku 150.000 na 750.000 korun.

16.22: 8. Žádost o dotaci (Cykloklub Příbram, o.s.)
Kareš: Kde jsou všechny peníze, které jsme dostali jako příjmy z hazardu. Proč jsme teď nerozdělovali teď v závěru roku? V rozpočtu musí být zakomponovány. Pikrt: V rozpočtu to bylo, peníze jsou v příjmové části rozpočtu. Nikdo si to v rozpočtu nevšiml, nikdo nenavrhoval žádnou změnu. Kareš: Předpokládal jsem, že dokážeme prostředky vyčlenit třeba na tomto jednání zastupitelstva. Takto jsou rozpočty v jiných položkách. Ani koruna z hazardu nejde do sportu. Pikrt: Všechny sportovní oddíly byly pokryty jako v minulých letech, ale neřešilo se tímto způsobem. Jsme úspěšní v čerpání dotací, takže prostředky využíváme i jako spolufinancování. Cikler: V rezervě starosty nic není. Z jakých prostředků by se 300.000 korun vzalo. Pikrt: Velmi zvláštní otázka, jak se má odpovědět na otázku, kde se peníze vezmou, když nejsou. Doležal: Ty peníze nejsou jen do sportu. Šedivý: Je to mýtus, že peníze náleží pouze sportovců. Několik let jsou příjmem města – jsou čistým příjem města. V rozpočtu je peněz na sport poměrně dost, brečet nad tím, že nechceme dát cykloklubu se mi zdá falešné. Poulíček: Vloni jsme dali vše do sportu, letos asi pět milionů šlo z hazardu do sportu. Nikdo z nás v zastupitelích si toho nevšiml. Sportovní kluby počítají s těmito prostředky. Do příštího rozpočtu navrhnu připravit novou metodiku, která by měla být do sportu, sociální oblasti nebo kultury. Lidé nám mohou říci třeba anketou, kam by peníze měly všechny jít.  Kareš: některé kluby se mohou potýkat s finančním nedostatkem, mohli jsme část prostředků sportovcům poskytnout. V rozpočtu nebyly přímé prostředky pro sport, kuloárně jsme se bavili, že peníze pro sportovce najdeme. Nemyslím si, že smyslem je dát všechny peníze do sportu, jsou i jiné priority. V tomto roce to považuji za velmi drsné. Pikrt: Tento rok finanční příspěvky opravdu nejsou. Černý: Sportovcům se nedostává peněz, oni si řeknou městu, a kde si má říct město, nemůžeme dávat sport na první místo, musíme peníze rozdělit pro všechny. Větrovský: Nemusí jít všechny prostředky do rozpočtu, některé ataky ze strany sportovních klubů jsou přemrštěné, na druhou stranu je potřeba si říct, že novelou hazardního zákona přišli o peníze především sportovci. Sport není úplně na prvním místě. Chrastina: Vyslechl jsem všechny názory. Pochopitelně výši podpory sportovců vnímá každý úplně jinak, jaký  má vztah ke sportu. Od roku 2006 jsme částku, kterou rozděluejem pro sportovce v grantech nevzvyšovali, pohybujeme se kolem 1,9 milionu. Mládeže a dětí je asi 4000, můžeme se rozhodnout, jestli je budeme, nebo nebudeme podporovat. Náklady sportovních klubů jsou zatíženy fixními částkami, kde sportovní oddíly mají vzít peníze. Můžeme zvýšit příspěvky na 5000 korun. Není pravda, že naše sportovní kluby nebyly podpořeny z hazardu. Asi pět milionů korun bylo rozděleno už v průběhu tohoto roku. Do budoucna bychom měli zvýšit pevnou částku pro sportovní kluby, měli bychom zvýšit podporu. Švenda: Nechci se opírat do sportu a jeho přínosu prevence kriminality, určité peníze by se měly alokovat i pro zařízení typu Bednu. Odvádějí stejně kvalitní práci v protidrogové prevenci, město Příbram jim mohlo dát 10.000 korun a potřebovali na prosinec 80.000 korun. Takové zařízení bychom měli být schopni podpořit. Pikrt: Částka 10.000 byla přiměřená, nemůžeme svými příspěvky suplovat jiné zdroje, oni nedostali z kraje ani korunu. Kareš: Je tu někdo z cykloklubu? A je tedy stav financí akovýc, že není možné rozpočtovou změnou získat 300 tisíc korun?  Šedivý: Situace ve finančním plnění příjmů není úplně růžová. Nerealzovali jsme prodej městského majetku, tady je problém. Z hlediska rozpočtových příjmů jsme na tom v pohodě. Počítali jsme prodej Granitu, prodej parkovacího domu, tyto příjmy nejsou v rozpočtu, nemůžeme peníze rozdávat. Letos peníze nemáme. Pikrt: Cykloklub vystupoval velmi vstřícně, dále s nimi jednáme. Cikler: K prodeji majetku: když se jednalo o rozpočtu, tak jsme zpochybňovali část příjmu z hlediska příjmů majetku, tehdy jsme to říkali, nebyli jsme vyslyšeni, bylo řečeno, když se neprodá jedna budova, prodá se něco jiného, ale neprodalo se nic. Pikrt: ZM se zachovalo správně, že přehodnotilo situaci při prodeji Granit, nabízíme k pronájmu všem občanům města Příbrami. Pikrt: Navrhuje schválit 300.000 korun pro CK. Většina je proti.

16:27: 9. Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZM pro rok
ZM stanoví neuvolněným členům ZM paušální částku pro 2014 ve výši 10.000 korun na rok a zastupitele, je rozděleno na měsíční období.

16.30: 10.  Finanční výbor ZM
Dědečková rezignovala na funkci člena finančního výboru, navržen je Petr Oktábec. Dědečková: Rezignovala jsem z finančního výboru poté, co se zveřejnili odměny pro pana Kareše. On se těch výborů nezúčastňuje, svou práci vykonává liknavě. Pochopila jsem, že zveřejňováním odměn čtyřtisícových odměn jako poradce pana starosty. Pochopila jsem, že zřejmě jen honorovaná práce může být vykonávána správně. Kareš: Směsice podivných vět. Docházka na finanční výbor je naprosto jasná. Paní Dědečková se mýlí, nebyl jsem jednou. ZM bere na vědomí rezignaci Dědečkové, jmenuje Petra Oktábce jako člena zastupitelstva.

16:33: 11.  Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram
ZM bere na vědomí předloženou zprávu.

16.35: 12.  Spolupráce města Příbram s Agenturou pro sociální začleňování (Úřadem vlády), spolupráce má trvat tři roky. Pikrt: Je to důležitá, ASZ je významným partnerem při dotacích a grantech. ZM schválilo.

16.36: 13. Rozpočtová změna
RM doporučuje schválit návrh změny v souvislosti s přijatou dotací za rekonstrukci ulic. ZM schválilo.

16.37: 14. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2014
Návrh na první výběrové řízení na poskytování půjček pro příští rok. Do 10. Ledna se musí předložit žádosti. ZM 16. Září vyhlásilo třetí výběrové řízení FOM. Doležal: Mám vážnou obavu, že někteří starší lidé nebudou schopni elektronického podání. Štochlová: Máme formulář i v listinné podobě. ZM schválilo vyhlášení prvního kola FOMu.

16.50: 15. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vloni bylo 480 korun na občana, teď by mělo být 468 korun. Cibulka: Byl jsem pověřen jako předseda finančního výboru. Na posledním jednání FV jsme řešili problematiku, že nově musí kdokoliv platit za svoz komunálního odpadu. Jedná se o 1190 dětí, celková pohledávka vůči dětem je 1,3 milionu korun. Dlužníci se vystavují případným exekucím. Je třeba problematiku mediálně prezentovat, aby se vše nějak řešilo. Kareš: Snížení je malé, ale mohlo být zásadní, pokud by RM neprodala projektovou dokumentaci soukromého majetku, pokud by ZM neprodalo za 300 korun pozemky pod skládkou. Pokud, jste pane starosto, ještě nepodepsal kupní smlouvu, tak vraťme se ještě k prodeji. Kdybychom pronajali za korunu a chtěli podíl za každou uloženou tunu, měli bychom miliony. Pikrt: Byla to částka ve znaleckém posudku. Šedivý: Na to se špatně reaguje, opět forma populismu a plkání o ničem. My víme, že jste byl vystrnaděn z té společnosti a budete dělat vše proto, aby zpochybnil prodej. Lidé by platili více. Kareš: Můžeme se k tématům vracet po třech měsících, i v minulosti jsme projednávali stejné body. Mohu komentovat usnesení jakýmkoliv způsobem. Co se týká hodnoty 300 korun, přineste mi fundovaný posudek, že metr  skládky pod skládkou, kam lze uložit odpad za 750.000 korun, tak že se metr prodá za 300 korun. Takže nepodepisujte smlouvu a ještě to projděme znovu. K panu Šedivému: Žádné jsem v žádné firmě, která by se ucházela o provozování skládky, jsem nebyl. Sakra se mýlíte. Pikrt: Samotný podpis starosty je technická záležitost. Šedivý: Můžeme kdykoliv diskutovat, když to projde přes program. Ing. Zábrodský mi kdykoliv dosvědčí, že tomu není tak, jak říká pan Kareš. Kareš: Přineste mi výpis, že jsem figuroval v nějaké firmě. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku s tím, že sazba poplatku tvoří 468 korun.

17.17: 16. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10.12.2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné  podobné hry
RM vzala na vědomí žádosti, které došly na město. Čtyři žádosti byly podány po termínu. Pan Kosař (spolumajitel Bonus games) z auditoria: provoz jsme zahájili v roce 2006, působíme asi na 600 metrech čtverečních, je tu bar, kavárna i Fortuna, od počátku jsme snažili minimalizovat výskyt kriminality, kamery přenášejí obraz i k nám domů, platíme si zvláštní ochranku, u nás nejsou vyvolány žádné podstatné incidenty, ve sportbaru zaměstnáváme dvanáct lidí, ti vždy vědí, co mají dělat. Už jen kvůli lidem bych byl nerad, abychom museli tyto lidi propustit. Větší část lidí jde na lidi, nájem apod. Jinak podnik nefinancujeme, náš podnik je specifický, vysoké stropy a ochoz – hlásí se dost lidí, kteří by tu chtěli něco vybudovat. Třeba velkou tančírnu, rádi bychom uchovali náš podnik klidný a tichý jako nyní. Švenda: Názor TOP 09, diskutovali jsme o hazardu ve městě, jsme přesvědčeni, že provozování výherních automatů přináší kriminalitu, takže bychom rádi, aby herny nebudou v Příbrami. Dále nám vadí selektivní povolování, když jsou dva bary vedle sebe – jeden má automaty, druhý ne. Je to zásah do konkurenceschopnosti podniků. Kučera: Přemýšleli jsme i o tom, že město přijde o značnou část prostředků. Aby se zabránilo jen pomáháním některým provozovnám a aby se zabránilo sociálně-patologickým jevům, tak navrhuji, jestli by nestálo za to, že se zřídí jedna centrální herna v Příbrami. Vybere se proto vhodná lokalita, případně strategický partner. Může to být kasino, ale mimo centrum města. Potůčková:  Domníváme  se, že bychom neměli ve městě povolit výherní automaty. Je nám záhadou, proč se někde povolí a někde ne. Přikláněli bychom se k návrhu pana Kučery. Kareš: Když zrušíme všechny herny ve městě, tak bychom hazard nedostali ze města. Když schválíme akualizaci obecné vyhlášky, kolik by přibylo heren? Pikrt: Žádná by se nepřidala, žádná by se neodebrala. Šmahem zrušit všechny by nebylo správné. Počet heren zůstane stejný. Cikler: O jaké částce se bavíme? Můžeme vyčíslit? Jaké herny jsou problematické? Proč třeba MP doporučuje zrušit v jedné Březnické, ale nechat hned vedle. Těch otázek je více. Pikrt: Nevím, jak jste přišel k tomu, že MP navrhuje některé herny zrušit. Hadrbolec (MP, prevence kriminality): Z naší strany je to pouze stanovisko a není nic zavazujícího, doporučující. Cikler: Cituje část materiálu, kde MP doporučuje vyřadit některé provozovny. Hadrbolec: Je to pouze stanovisko. Šedivý: Vybere se 21 milionů zhruba ročně, dochází licence, které vydávalo MF, takže dost videoterminálů ubude. Bude se to samo o sobě snižovat. Švenda: Na základě předchozí diskuse, kdy jeden má povoleno a druhý ne, tak nedokážeme najít jiný přístup než toto usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku ,kterou se stanoví zákaz provozování hazardu na celém území obce. Cibulka: Je třeba zvážit, jak se v příštím roce bude vyvíjet otázka VLT. Probíráme problematiku přerozdělování pro sportovce i jiné odvětví…, navrhuji návrh na usnesení: ZM neschvaluje aktualizaci přílohy k vyhlášce o provozu hazardu a nemění počet povolených míst. Z čehož vyplývá, že aktuální stav, který je teď, se nemění. Do doby, než propracujeme koncept. Pikrt: Nechceme nic přidávat a nic neubírat. Kareš: V jedné příloze pana Vl. Ježka uvádí Československé armády, tam provozoval hernu mnoho let. Čím vadila tato herna? Došlo tam k trestným činům, narušování hluku. Hadrbolec: Nemám konkrétní čísla, spojím se s policií, udělám statistiku. Pikrt: Tady trochu nevíme, protože materiál je čerstvý, přišel po dvanácté hodině. Poulíček: Mám poznámku, z celkového počtu 80 heren, co kdysi byly, tak jich máme 26 heren. Herny od MF nám postupně budou ubývat, je to rozumný názor, připojím se k tomu. Bartoň: Jaké jsou právní dopady, když se zruší všechny herny?  Šedivý: Když zakážeme ve městě všechny herny, tak i tak herny budou dobíhat. Pikrt: Některé herny běží, i když nejsou v této příloze, protože jim dobíhají termíny povolení od MF. Hlasuje se o návrhu Cibulky – nemění se počet stanovených míst. Komunisté a Topka proti, kareš se zdržel, socialisté a ODS hlasují pro.

Dnešní záznam končíme, schůze pokračuje dál, děkujeme za pozornost. 

sdb

comments powered by Disqus

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.