textařské a redakční služby

Zastupitelstvo stanoví volební obvody pro nové zastupitelstvo, znovu rozhodne o penězích pro volejbalisty a projedná prodeje majetku města

05.06.2014 10:59

Příbram (Příbramsko) - V pořadí 25. zasedání příbramského zastupitelstva se koná 16. června 2014 od 15.00 v jednacím sále v Příbrami na náměstí T. G. Masaryka (bývalá budova RD Příbram).Program:

1.    Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, ověřovatelé, program, informace
2.    Návrh na odpuštění dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a prostor sloužících k podnikání
3.    Prodej nebytového prostoru č. 60/36 v Příbrami VIII/60
4.    Prodej budovy č. 20 včetně pozemků v části Liha obce Suchodol
5.    Prodej bytu č. 57 v Příbrami VIII, ul. Budovatelů čp. 135 o velikosti 1 + 1 obálkovou metodou
6.    Stanovisko k dopisu Společenství majitelů bytů domů 372 – 377, ulice Legionářů, Příbram VII ze dne 28.01.2014
7.    Odstranění shodných názvů ulic
8.    Informace – Počty volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva města Příbram 2014
9.    Stanovení počtu členů Zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018
10.    Žádost Volejbalového klubu o,s., o prodloužení termínu splatnosti zápůjčky na 31.07.2014
11.    Znovuprojednání žádosti Volejbalového klubu Příbram o.s. o poskytnutí podpory z rozpočtu města na sportovní aktivity z II. kategorie
12.    Žádost o dotaci (Klub tanečního sportu Příbram)
13.    Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2013
14.    Návrh na vyhlášení 2. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram)
15.    Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu za rok 2013, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2013 do 31.12.2013
16.    Směna pozemku p. č. 3621/13 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 3621/16, vše k. ú. Příbram
17.    Žádost o odkoupení pozemku p. č. 240/19, k. ú. Příbram
18.    Žádost o prodej pozemku p. č. 3613/1 v k. ú. Příbram
19.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 638 o vým. cca 63 m² v k. ú. Březové Hory
20.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 2734 o vým. cca 26 m² v k. ú. Příbram
21.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 263 o vým. cca 50 m² v k. ú. Žežice
22.    Žádost o prodej pozemků p. č. 96/1, p. č. 99/1, p. č. 100/1, p. č. 100/2, p. č. 102/36 v k. ú. Zavržice
23.    Žádost o snížení finanční náhrady za zřízení věcného břemene uloženého plynárenského zařízení v k. ú. Březové Hory
24.    Žádost o změnu finanční náhrady za zřízení věcného břemene uloženého plynárenského zařízení STL plynovodu v k. ú. Občov
25.    Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1859/6 o výměře cca 9 m² v k. ú. Příbram
26.    Žádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby stánku na části pozemku p. č. 715/33 a části pozemku p. č. 715/34 v katastrálním území Březové Hory
27.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 2438 o vým. cca 110 m² v katastrálním území Příbram
28.    Žádost o pomoc s řešením přístupu na pozemek p. č. 15/4 v k. ú. Zdaboř
29.    Výkup pozemků p. č. 467/39 a p. č. 1786/31 v katastrálním území Příbram
30.    Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č.699/2013/ZM ze dne 09.12.2013
31.    Žádost o prodej pozemku p. č. 2066 v katastrálním území Březové Hory
32.    Žádost o nápravu vlastnických práv k pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř
33.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 3637/1 o vým. cca 38 m² v katastrálním území Příbram
34.    Návrh na směnu části pozemku p. č. 719/39 a části pozemku p. č. 719/40 za část pozemku p. č. 719/7 vše v katastrálním území Lazec
35.    Návrh na zrušení věcného břemene umístění sirény civilní obrany na budově č.p. 4 v městské části Orlov
36.    Opětovné projednání informace Českých energetických závodů, státního podniku „v likvidaci“
37.    Žádost o pověření Kontrolního výboru k provedení kontroly zastupitelstvem města
38.    Kontrolní výbor – stanovisko k žádosti obce Třebsko a návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2014
39.    Různé
40.    Diskuse, interpelace, závěr

red

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.