textařské a redakční služby

Většina ze strategického plánu zůstane, část se musí přepracovat

03.02.2015 09:56

Zastupitelstvo města Příbrami na svém posledním zasedání projednávalo schválení Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014–2020, který má být dokumentem formulujícím společnou strategickou rozvojovou vizi dalšího směřování města Příbrami.

Zpracovávání plánu bylo zahájeno v září roku 2013 a po jeho schválení zastupitelstvem měl být podkladem především pro střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje města, sestavování rozpočtu města, čerpání dotací z evropských fondů, aktivní marketing města a zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit města. Zastupitelé schválit plán nepodpořili a radě města bylo uloženo do 31. června 2015 předložit plán aktualizovaný.

„V žádném případě nedochází ke znevážení práce lidí, kteří na tomto dokumentu pracovali předtím. Drtivá většina obsahu bude zachována a ty oblasti, které již neodpovídají současné situaci nebo potřebám, budou upraveny tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu,“ uvedl starosta města Jindřich Vařeka a vysvětluje důvody, proč nebylo smysluplné schválit něco, co není aktuální a co je třeba upravit:

1) Základní otázku – zda nové vedení města bude v nejbližších týdnech a měsících klást důraz na oblast sociální, ekonomickou, oblast dopravy a infrastruktury či oblast školství, kultury a sportu – nechává strategický plán otevřenou. Něčím se ale začít musí, protože ekonomická situace města nedovoluje vrhnout se do všeho.

2) Srdcem strategického plánu by měl být akční plán. Ten by měl stanovit prioritní projekty a aktivity, jejichž realizace má dopad do aktuálního rozpočtu města. V době tvorby akčního plánu nemohla bývalá rada města vědět jaké cíle, plány, možnosti a tudíž priority budou mít ti, kteří možná přijdou po nich. A je faktem, že v některých oblastech má nové vedení města plány daleko ambicióznější, zatímco Nesoulad mezi akčním plánem a rozpočtem byl jedním z hlavních důvodů, proč strategický plán upravit.

3) Se zcela zásadním obratem v záležitosti možností využití Brd k rozvoji cestovního ruchu tvůrci strategického plánu nemohli počítat. Otevření Brd cestovnímu ruchu je pro rozvoj města zcela podstatné a toto je třeba ve strategickém plánu zohlednit. Nabízí se otázka: jsme na pravděpodobně významný nárůst návštěvníků Brd připraveni…?

4) Strategický plán v podobě, v jaké byl předložen na jednání zastupitelstva, také pouze velmi obecně přistupuje k otázkám nezaměstnanosti, a to i přesto, že tato problematika si svoji pozornost rozhodně zaslouží. Ani v této záležitosti se o žádnou strategii nejedná a je nutné tuto záležitost rozpracovat.

5) Velmi důležitá informace k tématu strategického plánu je také ta, že současně s tímto plánem pracovala zcela jiná skupina na strategickém plánu rozvoje ORP (Obec s rozšířenou působností). Možnosti a témata meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP Příbram, a propojení obou zmíněných dokumentů, jsou také pro strategický plán nosným tématem. I tímto by se strategický plán měl zabývat.

To, jestli měl být strategický plán schválen před nebo až po úpravách, nemusí být podle starosty Jindřicha Vařeky na první pohled důležité. „Z logického hlediska je však smysluplnější schvalovat něco, co je aktuální a o čem jsou předkladatelé přesvědčeni, že je správné,“ zdůraznil starosta.

„Strategický plán rozvoje města Příbram bude proto dle usnesení zastupitelstva doplněn a upraven dle návrhů a připomínek, které vycházejí z nových, aktuálních potřeb. Jak už i na jednání zastupitelstva vysvětlil starosta, jedná se o úpravy, které odrážejí současný stav, a se kterými původní tvůrci tohoto dokumentu nemohli počítat. Jedná se o opodstatněné připomínky, které je nutné brát v potaz a které je třeba do strategického plánu nově zapracovat,“ uvedl na závěr místostarosta města Příbrami Václav Švenda s tím, že dopracovaný Strategický plán rozvoje města Příbrami bude ve větším souladu se současnou situací a s plány současného vedení.

Zastupitelstvo města Příbrami strategický plán na svém jednání 26. 1. 2015 neschválilo a uložilo Radě města zastupitelstvu předložit zaktualizovaný Strategický plán rozvoje města Příbram na období 2014–2020, a to nejpozději do 31. 6. 2015.


Redakční titulek. Názory obsažené v článku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Pavlína Svobodová, tisková mluvčí města Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.