textařské a redakční služby

Příbram uvažuje o zdražení poplatků za svoz odpadu

16.11.2015 07:56

Na poplatcích za odpad město Příbram v roce 2014 vybralo 14,7 milionů Kč, celkové skutečné náklady však činily cca 18,5 milionů Kč.  Letos budou ještě vyšší. Radní proto na svém posledním jednání doporučují zastupitelům schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku by od nového roku nově činila 648 Kč. Oproti loňskému roku by se tak jednalo o navýšení 180 Kč za osobu.

Kromě pokrytí nákladů za svoz komunálního odpadu se z částky 648 Kč bude financovat provoz Sběrného dvora, svoz biologicky rozložitelných odpadů, svážení tříděných odpadů, nebezpečných odpadů, budování kulturních hnízd tříděných odpadů, rozvíjení celého systému a v neposlední řadě likvidace černých skládek.

„Náklady za svoz odpadu stoupají a to zejména proto, že byla pro obyvatele našeho města zásadním způsobem rozšířena nabídka služeb. Na začátku tohoto roku jsme zprovoznili sběrný dvůr, kde šestkrát týdně mohou občané dovést velkoobjemový odpad, o 50 % jsme navýšili počet stanovišť na bioodpad, každý víkend také na tento druh odpadu přistavujeme dva velkoobjemové kontejnery," vysvětlil starosta Příbrami Jindřich Vařeka základní důvody zvýšených nákladů technických služeb v závislosti na rozšíření služeb pro občany.

Ve věci zvýšení poplatku zastupitelé jednali již před rokem, návrh však zastupitelstvem neprošel. „Jenom v letošním roce činí rozdíl mezi skutečnými náklady a vybranými poplatky 2,5 milionu Kč. Další náklady vznikly rozšířením nabídky a kvality služeb v nově zprovozněném velkokapacitním sběrném dvoře s kompostárnou,“ doplnil místostarosta Václav Švenda s tím, že za této situace rada města považuje zvýšení poplatků již za nevyhnutelné.
 
Podle vedení technických služeb ke snížení poplatku může v budoucnu vést jen snížení množství komunálních odpadů a také černých skládek, a zlepšení se v třídění.

Sazba poplatku pro poplatníka, v intencích Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, je radou města navržena na částku 648 Kč, která je tvořena:
•    z částky Kč 96 Kč za kalendářní rok (dle zákona může obec stanovit až na částku 250 Kč): kromě úhrady provozu Sběrného dvora a svozu bioodpadů bude tato částka využita na obměnu kontejnerů, na postupné budování kultivovaných hnízd tříděného odpadu a na likvidaci černých skládek.
•    a z částky Kč 552 Kč za kalendářní rok (dle zákona může obec stanovit až na částku 750 Kč): tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku (tedy 2014) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

„Rádi bychom dotlačili město Příbram do pozice trvale udržitelného stavu. Opakem tohoto stavu je prohlubující se chátrání. Pokud se v budoucnosti město opět rozhodne vydat se příjemnou cestou trvalého chátrání, bude to už bez nás,“ uzavřel starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

O tom, zda se poplatek zvýší, či nikoliv, by se mělo rozhodnout na listopadovém jednání Zastupitelstva města Příbrami dne 23. 11. 2015.

TZ města Příbram
Informace obsažené ve zprávě nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.