textařské a redakční služby

Od listopadu můžete podávat žádosti o finanční podporu na rok 2016

29.10.2015 09:14

Již od 1. listopadu mohou občané, kluby, spolky a nejrůznější organizace žádat o dotace z rozpočtu města Příbrami na rok 2016. Od 10. listopadu pak pro oblast výchova a vzdělávání. Zájemci mohou požádat o finanční podporu v těchto oblastech: jednorázové sportovní akce; činnost sportovních organizací; rozvoj a údržba sportovišť; vrcholový a výkonnostní sport; sociální; zdravotnictví; dobrovolní hasiči; výchova a vzdělávání; životní prostředí; církve a náboženské společnosti; kultura; zahraničí.

„Oproti předchozí praxi jsme se rozhodli schvalovat rozpočet města na rok 2016 již v letošním prosinci, a proto i příjem žádostí o dotace můžeme startovat s  předstihem,“ informuje místostarosta města Příbrami Václav Švenda a dodává, že díky tomuto kroku se schválené dotace dostanou v příštím roce ke svým žadatelům dříve, než tomu bylo v minulosti.

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o dotace na rok 2016 je 30. 11. 2015, do 15:00 hodin. Uchazeči o finanční podporu musí řádně vyplnit žádost, v určeném termínu ji podat a zároveň splnit podmínky pro přidělení dotace, které stanoví Pravidla č. 1/2014 a programy pro poskytování dotací. Žádost o finanční podporu lze podat pouze elektronicky prostřednictvím internetové aplikace. Ta byla z důvodu zjednodušení a sjednocení podávání žádostí o dotace z rozpočtu města zřízena již v roce 2013. Žadatelé ji poprvé využili k podání svých žádostí pro rok 2014.

Upozorňujeme však žadatele, že k řádnému podání dotace je nutné žádost podat nejen elektronicky, ale zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací, a to včetně příloh, pokud jsou požadovány. Písemnou žádost je třeba doručit nejpozději do 30. listopadu do 15 hodin na Městský úřad Příbram.

Pravidla jsou obecnou částí, která je pro všechny oblasti podpory společná. K těmto pravidlům jsou vždy pro daný rok vytvářena tematická zadání, ve kterých jsou upřesněny další náležitosti. „Programy - tematická zadání pro rok 2016 byla navržena příslušnými odbory a schválena radou města dne 7. a 21. 9. 2015. Jak víte, příští rok chystáme velké oslavy 800 let od první zmínky o Příbrami. Rád bych v této souvislosti upozornil zejména na zadání v oblasti kultura, ve kterém klademe důraz na image města a  posílení jeho prestiže,“ dodává místostarosta Švenda.

V rámci přidělovacího řízení pro příslušné období je žadatel oprávněn předložit pouze jednu žádost do jednotlivé oblasti podpory. Současně platí, že na tentýž obsahově shodný projekt nesmí být podána žádost v rámci jiné oblasti podpory města Příbram. Pokud se tak stane, budou všechny žádosti takového žadatele vyřazeny z přidělovacího řízení.

Po dobu zahájení podávání žádosti do doby odevzdání žádosti bude aplikace žadatelům otevřena. Po vypršení tohoto termínu bude aplikace pro podávání žádostí uzavřena.

Podané žádosti posoudí odborné komise města, Rada města Příbram je projedná a doporučí zastupitelstvu ke schválení. Pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak, lze z rozpočtu města podpořit maximálně 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt.

Pavlína Svobodová, město Příbram
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.