textařské a redakční služby

Nový sběrný dvůr začal fungovat, otevřen je denně kromě neděle

23.01.2015 08:26

V úterý 20. ledna 2015 byl zahájen provoz v nově postaveném sběrném dvoře v Příbrami. Nachází se v nezastavěné části města, na jižní straně od areálu stávající čistírny odpadních vod v oblasti Za Balonkou.

Sběrný dvůr je určen obyvatelům města Příbrami k dočasnému uložení odpadů kategorie O (ostatní) a N (nebezpečné). Byl vybudován díky dotaci poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové výdaje na výstavbu a vybavení sběrného dvora byly přibližně 17,4 milionu  korun, dotace byla vyplacena ve výši asi 13,1 milionu korun, spoluúčast města činila přibližně 4,3 milionu korun.

Součástí projektu bylo vybudování skladovacích objektů, vytvoření zpevněných ploch, instalace prvků ochrany areálu před nepovoleným vniknutím, nakoupení velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadu, objemného odpadu, železného šrotu, plastů, pneumatik a polystyrenu.

Pro shromažďování textilu, bílého a barevného skla, nápojových kartonů, plastů a papíru byly pořízeny kontejnery se spodním výsypem. Součástí projektu je i dodávka vnitřního vybavení sběrného dvora, kromě zmíněných kontejnerů pak pořízení lisu na papír a drobné mechanizace (váha, paletový vozík). Na sběrném dvoře bude docházet pouze k úpravě (dotřídění, lisování, drcení) odpadů. Cílem projektu bylo vybudovat kapacitně dostačující sběrný dvůr, který bude sloužit ke shromažďování odpadů od občanů města Příbrami, a vytvoření podmínek pro shromažďování tříděného odpadu, který je možné předat oprávněným osobám k dalšímu využití.

Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny od 9.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 12.00. Nově otevřené moderní, čisté a přehledné zařízení nahradí kapacitně a dopravně nevyhovující stávající sběrný dvůr v ul. Gen. R. Tesaříka. Ten bude od 1. března 2015 definitivně uzavřen.

Součástí areálu je i kompostárna, která bude otevřena s počátkem vegetačního období roku 2015. Ta bude zpracovávat biologicky rozložitelný odpad z údržby veřejné zeleně a bude také k dispozici občanům města.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.