textařské a redakční služby

Neoficiální zápis ze zastupitelstva (téměř) online

09.12.2013 10:02

Dnes pro vás chystáme zápis z příbramského zastupitelstva. Sledujte tento web dnes od 15.00.

Program:

1. Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, ověřovatelé, program, informace

2. Návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Příbram

3. Uplatnění práva opce společnosti 1. SčV, a.s. na prodloužení účinnosti smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.2.2004

4. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2014

5. Žádost o dotaci na rok 2014 z dotačního programu Podpora terénní práce

6. Žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce válečného hrobu – Příbram, Hvězdička“

7. Navýšení dotace pro Videostudio Fonka

8. Žádost o dotaci (Cykloklub Příbram, o.s.)

9. Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZM pro rok
2014

10.  Finanční výbor ZM

11.  Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram

12.  Spolupráce města Příbram s Agenturou pro sociální začleňování (Úřadem vlády)

13. Rozpočtová změna

14. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového
fondu na území města Příbram) na rok 2014

15. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

16. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10.12.2012, o stanovení míst, na kterých
mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné  podobné hry

17. Nabídka na odkup objektu „Prokopka“ na Březových Horách

18. Žádost o odprodej nemovitosti v Příbrami V – výměníkové stanice čp. 375 v k. ú. Příbram IV

19. Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalých nájemníků bytů a nebytových prostorů

20. Prodej nebytových prostor na základě usn. ZM č. 590/2013/ZM ze dne 17.6.2013

21. Návrh na prodej objektů č.p. 41, 42 v Příbrami VIII, ul. Školní, na parcelách  č. 4219/14 a 4219/15 včetně
pozemků č. 4219/14 a 4219/15 v k.ú. Příbram

22. Záměr výkupu pozemku p. č. 58/5 v k. ú. Brod u Příbramě

23. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v k. ú. Příbram

24. Žádost o odprodej pozemku p. č. 3810/25 v k. ú. Příbram

25. Žádost o uzavření kupní smlouvy se zřízením věcného břemene

26. Žádost o odprodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č. 253/3, p. č. 255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č.258/4 v katastrálním území Kozičín

27. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 3161/1 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Příbram

28. Žádost o odprodej pozemku p. č. 2104/60 v k. ú. Příbram

29. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 2741/1 o výměře 11 m2 v katastrálním území Příbram

30. Prodeje pozemků pro budování parkovišť společenství vlastníků jednotek

31. Žádost o zřízení věcného břemene uloženého plynárenského zařízení v k.ú. Březové Hory – doprojednání

32. Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram

33. Nová žádost o odprodej části pozemku p. č. 74/27 v k. ú. Příbram vč. zřízení věc. břemen

34. Žádost ČR ÚZSVM, Praha, o vyjádření města k přímému prodeji pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v k. ú. Příbram a k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 2774/2 v k. ú. Příbram

35. Žádost o směnu pozemků p. č. 71 v k. ú. Březové Hory za část pozemku p. č. 4538 o výměře cca 2100 m2 v k. ú. Příbram, případně výkup pozemku p. č. 71 v k. ú. Březové Hory

36. Žádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st. 1074     v k. ú. Březové Hory

37. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 172/7 o vým. cca 135 m2 a části p. č. 172/8 o vým. cca 1 m2 v katastrálním území Lazec

38. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 521/33 v k. ú. Březové Hory

39. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 2104/65 o vým. cca 67 m2, pozemku p. č. 2104/77 a části pozemku p. č. 4108/1 o vým. cca 74 m2 vše v k. ú. Příbram

40. Různé

41. Diskuse, interpelace, závěr

sdb

 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.