textařské a redakční služby

Koaliční zastupitelé chtějí pozastavit několik problematických usnesení bývalých radních (AKTUALIZOVÁNO)

14.12.2014 10:12

V Příbrami se zítra koná druhé jednání městského zastupitelstva pro říjnových volbách. Novinkou je, že zasedání proběhne od 17.00, čímž dostane více občanům možnost účastnit se jednání (na webu města bude možné v testovacím provozu sledovat i přímý přenos).

Na programu je řada zajímavých bodů, včetně mnoha pozastavení z pohledu současného koalice problematických usnesení bývalých radních.

Veřejné zasedání se koná v jednacím sále na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.

Program:
1. Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, ověřovatelé, program, informace
2. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 750/2014
3. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 839/2014
4. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 811/2014
5. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 840/2014
6. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram
7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram
8. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2015
9. Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018
10. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
11. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor
12. Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami VII/288 – firmy Likomex, s. r. o.
13. Žádost o dotaci na rok 2015 z dotačního programu Podpora terénní práce
14. Žádost o dotaci TJ Sokol Příbram (4. ročník Poháru města Příbram v Teamgymu)
15. Žádost o dotaci TJ Sokol Příbram (účast členek Sokola Příbram na ME v Teamgymu na Islandu)
16. Křížové domy, Cíl – apelace paní Novákové
17. Návrh obecně závazné vyhlášky o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na
území města Příbram
18. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení míst, na kterých
mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry
20. Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2013 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2014
21. Žádost Volejbalového klubu Příbram, o. s., o prominutí zbývající části zápůjčky
22. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory
23. Nabídka k využití předkupního práva k pozemku p. č. st. 422/3, k budově s čp. 384, Příbram VI – Březové Hory, na
pozemku p. č. st. 422/3 a p. č. st. 422/1 a k budově bez čp/če – garáž na pozemku p. č. st. 1989, vše k. ú. Březové Hory
24. Žádost o souhlas s vestavbou pod severní tribunu na pozemku p. č. 361/8, k. ú. Lazec
25. Žádost SK SPARTAK Příbram, o. s., o souhlas města Příbram s realizací hřiště s umělým povrchem, na pozemku p. č.
1140/1, k. ú. Příbram
26. Žádost o prodej pozemku p. č. 3621/16, k. ú. Příbram
27. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/107, o výměře cca 60 m² z celkové výměry 476 m², k. ú. Příbram
28. Výzva Okresního mysliveckého spolku Příbram, Dvořákovo nábřeží 12, Příbram IV, k jednání ohledně řešení záměru
odkupu části pozemku p. č. 2790, k. ú. Příbram
29. Výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram
30. Záměr výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram
31. Záměr výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st. 1992 a p. č. st. 2338 v katastrálním území Březové Hory
32. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, Zdaboř, Žežice
33. Žádost o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín
34. Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín
35. Žádost o snížení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v katastrálním území Příbram
36. Žádost o bezúplatný převod případně prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram
37. Bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory
38. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 842/2014/ZM ze dne 16.06.2014
39. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4481/3 v k.ú. Příbram
40. Záměr bezúplatného převodu pozemku p .č. 665/9 v k.ú. Březové Hory
41. Záměr výkupu pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín od ČR ÚZSVM, Praha
42. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 665/10 v k. ú. Březové Hory
43. Prodej volného bytu č. 1 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 151 o vel. 2+0 obálkovou metodou
44. Prodej volného bytu č. 44 v Příbrami VII, ul. Březohorská čp. 183 o vel. 2+1 obálkovou metodou
45. Prodej volného bytu č. 4 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 152 o vel. 2+0 obálkovou metodou
46. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města
47. Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
zastupitelstva města pro rok 2015
48. Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI
49. IPRM V – rozsah investičních akcí
50. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2015
51. Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektu plaveckého bazénu Příbram – výsledek
52. Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2015, stanovení nájemného provozovateli
vodohospodářského majetku a uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu a komplexním provozování vodohospodářského
majetku
53. Různé
54. Diskuse, interpelace, závěr

sdb
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.