textařské a redakční služby

Jednání městského zastupitelstva: Co bude na programu?

06.09.2015 15:25

Příbram (Příbramsko) - V pondělí 14. září od 16.00 se v Příbrami koná desáté veřejné zasedání zastupitelstva v tomto volebním období.

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

b) Schválení programu jednání

c) Informace rady města

2. Projednání otázky těžby a úpravy kamene na odvalu šachty č. 15

3. Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram III – Sázky

4. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2015

6. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2014

7. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2014

8. II. Výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2015, návrh Komise fondu oprav a modernizace

9. Hudební festival Antonína Dvořáka – licenční smlouva a žádost o poskytnutí dotace

10. Žádost o dotaci (MULTIFEST-SW, o.s.)

11. Žádost o individuální dotaci (Česko-ruská společnost z.s.)

12. Žádost o individuální dotaci (Hokejový klub HC Příbram)

13. Žádost o individuální dotaci (Association the-champions Příbram o.s.)

14. Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram)

15. Žádost o individuální dotaci (PANKRATIONGYM Příbram občanské sdružení)

16. Žádost o individuální dotaci (Cykloklub Příbram, o.s.)

17. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině – MŠ Perníková chaloupka

18. Schválení vstupu města Příbram do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

19. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2014

20. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2016

21. Návrh na odkoupení řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 250 v Příbrami V – Drkolnov od majitelů Josefa a Ludmily

22. Žádost o finanční příspěvek organizace Alka, o.p.s. na realizaci Handle terapii

23. Dodatek č. 1 ke zřizovací listně Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram

24. Žádost společnosti Flamont s.r.o. o odprodej prostoru k podnikání č. 114/101 v Příbram VIII, ul. Budovatelů č.p. 112-114

25. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem

26. Nabídka obce Suchodol na směnu lesních pozemků v k.ú. Liha za zemědělské pozemky v k.ú. Občov ve vlastnictví města

27. Žádost paní Marty Buchlové o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 144/2 a p.č. 145/2, oba k.ú. Žežice

28. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o bezúplatný převod stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku p.č. 960/2, k.ú.

29. Výkup pozemků p. č. 716/2, p. č. 710/11 a p. č. 710/10 v k. ú. Příbram

30. Výkup podílu ve výši id. 2/3 pozemků p. č. 648/10, p. č. 655/2, p. č. 3174/5 v k. ú. Příbram, případně uzavření smlouvy na pronájem podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram

31. Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram

32. Směna části pozemku p. č. 4505/107 za část pozemku p. č. 4505/29 vše v k. ú. Příbram

33. Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram

34. Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou

35. Žádost o prodej části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m2

36. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky

37. Žádost o prodej pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Háje u Příbramě, případně o směnu pozemku p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 o výměře cca 144 m2 z celkové výměry 16713 m2

38. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 347/2012/ZM ze dne 16.4.2012

39. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram včetně vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného

40. Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Lazec

42. Diskuse, interpelace, závěr
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.