textařské a redakční služby

Jaký je program příštího zastupitelstva

24.04.2014 20:46

Příbram (Příbramsko) - V pořadí 24. zasedání Zastupitelstva města Příbram se koná v úterý 6. května 2014 od 15.00 v jednacím sále v Příbrami na náměstí T. G. Masaryka.Program:
1.    Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, ověřovatelé, program, informace
2.    Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa“
3.    Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou“
4.    Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o zabezpečení realizaci IPRM
5.    Žádost Společenství pro dům Dlouhá 101, Příbram III o odsouhlasení výkupu pozemku
6.    Žádosti nájemníků bytů v Příbrami I, ul. Pivovarská 132, ul. Hailova 117 a nám. T. G. Masaryka 98 o převod bytů do osobního vlastnictví
7.    Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému města Příbram za rok 2013, Plán kontrolní činnosti na rok 2014
8.    Zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 23/20 v k. ú. Orlov
9.    Pojmenování ulic v lokalitě Sázky - Barandov
10.    Rozpočtové změny
11.    Plán práce FV ZM Příbram na rok 2014
12.    Hodnotící zpráva o průběžném plnění Koncepce prevence kriminality města na léta 2012 – 2015
13.    Dotace v oblasti životního prostředí v roce 2014
14.    Návrh na přidělení dotací z kap. 728 v oblasti sociální a na kap. 715 v oblasti zdravotnictví pro rok 2014 a vyúčtování dotací za rok 2013 na kap. 728 v oblasti sociální a na kap. 715 v oblasti zdravotnictví
15.    Zprovoznění rekonstruovaného objektu pro předškolní vzdělávání v Příbrami II, čp. 261
16.    Návrh na převod knih do Fondu zastupitelů
17.    Žádosti o podporu na rok 2014 (Církve a náboženské společnosti)
18.    Dotace na kulturní aktivity pro rok 2014
19.    Žádosti o dotace z rozpočtu města na sportovní aktivity – II. kategorie
20.    Dotace v oblasti výchovy a vzdělávání 2014
21.    Dotace na sportovní aktivity pro rok 2014
22.    Metodika mimořádného rozdělení příjmů z odvodu loterií a jiných podobných her kromě VHP a příjmů z odvodu VHP a jiných technických zařízení v roce 2014
23.    Rozdělení příjmů o odvodu loterií a jiných podobných her kromě VHP a příjmů z odvodu VHP a jiných technických zařízení v roce 2014
24.    Petice – Finanční podpora občanského sdružení SK SPARTAK Příbram
25.    Žádost o odprodej případně pronájem části pozemku p. č. 48/1 o vým. cca 2 m² v k. ú. Trhové Dušníky
26.    Žádost o odprodej pozemku p. č. st. 776 v k. ú. Březové Hory
27.    Návrh na výkup pozemku p. č. 613 v k. ú. Příbram
28.    Žádost o snížení finanční úhrady za zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení v k. ú. Příbram
29.    Oznámení o záměru prodeje budovy – ohlášení podmínek prodeje a výzva k uplatnění předkupního práva, budova čp. 483, Příbram VII, k. ú. Březové Hory
30.    Žádost o směnu části pozemku p. č. 4606/1 o vým. cca 193 m² za část pozemku p. č. 4661 o vým. cca 34 m² vše v katastrálním území Příbram
31.    Žádost ČR ÚZSVM o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku p. č. 4212/5 v katastrálním území Příbram
32.    Žádost o odprodej části pozemku p. č. 212 o výměře cca 4 m² vše v katastrálním území Orlov
33.    Žádost o odprodej části pozemku p. č. 3170/1 o výměře cca 2 m² v katastrálním území Příbram
34.    Žádost o odprodej pozemků p. č. 268/7, p. č. 283/25 a p. č. 297/20 vše v katastrálním území Kozičín
35.    Informace Českých energetických závodů, státního podniku „v likvidaci“
36.    Zpráva o činnosti za rok 2013 a návrh plánu kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2014 kontrolního výboru
37.    Nabídka k využití předkupního práva k budově bez čp/če – garáž, na pozemku p. č. 2830/5, k. ú. Příbram
38.    Petice za „únosné žití občanů v Rožmitálské ulici“
39.    Různé
40.    Diskuse, interpelace, závěr

redDiskusní téma: Jaký je program příštího zastupitelstva

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.