textařské a redakční služby

Jaký bude program dalšího zasedání zastupitelstva?

16.01.2015 16:10

Třetí zasedání příbramského zastupitelstva v tomto volebním období se uskuteční v pondělí 26. ledna 2015 od 17.00.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
2. Dodatek č. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram – návrh
3. Schválení strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014–2020
4. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.750/2014
5. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.840/2014
6. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2014 do 30.09.2014
7. Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami
8. Prodej volného bytu č. 17 v Příbrami I, ul. Riegrova č,.p. 73 – obálkovou metodou
9. Záměr zřízení příspěvkové organizace „Centrum sociálních a zdravotních služeb
 města Příbram“
10. Záměr vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu
při případném bezúplatném převodu pozemku p.č. 4212/5 v k. ú. Příbram
11. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení mezi městem Příbram a společností
DUVE ČR, s.r.o., IČO: 26444178, se sídlem Dělostřelecká 368, Příbram I
12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 55/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Občov
13. Žádost o narovnání vlastnického práva ke stavbě trafostanice na pozemku p. č.
st. 1792 v k. ú. Březové Hory
14. Různé
15. Diskuse, interpelace, závěr

red
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.