textařské a redakční služby

Investice v Obecnici: Rekonstrukce vyřeší současný havarijní stav mostu

31.10.2014 14:45

V Obecnici budou mít nový most přes Obecnický potok, příbramský stavební úřad na tento projekt vydal stavební povolení.

Přemostění je tvořeno dvouklenbovým mostem, jehož délka je asi 60 metrů. Část v délce přibližně devět metrů slouží silniční dopravě, navazující část pouze jako přemostění potoka.

Stavebně technický stav navazující části přemostění je havarijní. Ve vzdálenosti asi 22 metrů od vtoku došlo ke zhroucení pravobřežní klenby. S ohledem na tento stav musí být navazující část klenby zdemolována, aby nedošlo k ohrožení silničního mostu.

Projekt předpokládá, že část klenby, která je určená k silničnímu provozu bude nahrazena novou rámovou konstrukcí. V délce asi čtyř metrů v místě nového mostu se stávající klenba opraví a zesílí. Mostní klenbová konstrukce v ostatní délce (na soukromých pozemcích) bude zajištěna v rámci jiné investiční akce jiného stavebníka. Navazující část přemostění totiž není v majetku krajské správy a údržby silnic.

Nové přemostění bude tvořeno rámovým mostem. Na mostě nebudou ložiska ani mostní závěry. V souladu se závěry inženýrsko-geologického průzkumu budou opěry založeny hlubinně na mikropilotách. Opěry jsou tvořeny štíhlými stěnami, které jsou monoliticky spojeny s křídly. Nosná konstrukce bude tvořena monolitickou železobetonu deskovou konstrukcí.

Na římsách bude osazeno ocelové zábradlí. Vozovka na mostě bude dvojvrstvá, živičná. Součástí stavby je i oprava vozovky v rozsahu stavby a v rozsahu nutném pro napojení na stávající stav. Po dokončení stavby budou všechny pozemky v dočasném záboru uvedeny do původního stavu.

Výstavba zastaví dopravu na mostě a bude zřízena objízdná trasa.

red

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.