textařské a redakční služby

Faktury 1. SčV za více než šest milionů korun město neproplatí

02.02.2015 13:12

Zastupitelé města Příbrami na svém posledním zasedání neschválili proplacení faktur společnosti 1. SČV za více než šest milionů korun. Jednalo se o faktury za údajně provedené opravy na čističce odpadních vod, za plošnou výměnu poklopů na kanalizačních šachtách a za havarijní opravy vodovodních a kanalizačních řádů ve městě. Bývalá rada města Příbrami již na podzim roku 2014 schválila tyto faktury proplatit, ale výkon těchto usnesení pozastavil v říjnu 2014 tehdejší starosta Pavel Pikrt.

Předchozí rada města na svých dvou jednáních ze dne 8. 9. 2014 a 13. 10. 2014 schválila proplacení faktur společnosti 1. SčV (R. usn. č. 750/2014 a R. usn. č. 840/2014). V reakci na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pozastavil Pavel Pikrt, předchozí starosta města, výkon výše uvedených usnesení. „Jako starosta města Příbrami jsem přistoupil k pozastavení výkonu uvedených usnesení, a to z důvodu nedostatečné specifikace stupně zhoršení technického stavu nebo provozuschopnosti uvedeného vodohospodářského majetku,“ odůvodnil pozastavení usnesení předchozí starosta města Pavel Pikrt. Pozastavení usnesení se projednávalo na zasedání zastupitelstva 26. 1. 2015.

„Veškerou dokumentaci k výše uvedeným fakturám jsem osobně velmi podrobně prostudoval a jsem nucen zkonstatovat, že tato dokumentace – a to ani po doplnění o další podklady, které společnost 1. SčV dodatečně dodala – není v žádném případě v takovém stavu, aby na jejím základě bylo možné výše zmíněné faktury proplatit,“ uvedl na jednání zastupitelstva starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Podle starosty jsou důvody následující:
1) Z přiložených dokumentů není v některých případech patrno, zda uvedené práce již byly provedeny, či zda se jedná pouze o záměr.
2) Práce, které byly provedeny, nebyly žádným zástupcem města převzaty, resp. nesvědčí o tom žádný zápis, či protokol.
3) Fotodokumentace dokladující provedení těchto prací datumově nesedí s uváděnými daty oprav. V některých případech jsou fotografie dokonce z dřívějšího data, než k příslušným haváriím došlo.
4) Průvodní dopisy k haváriím byly vyhotoveny dodatečně, a to s velkou pravděpodobností až v 9. a 10. měsíci roku 2014, ačkoliv k některým haváriím došlo již v dubnu téhož roku. Díky tomu, že tato dokumentace byla vyhotovena takto hromadně a až po několika měsících, respektive těsně před odchodem předchozího vedení, je plná datumových nesrovnalostí.
5) Co se cen za provedené práce týče, není možné v tuto chvíli posoudit jejich přiměřenost. Je však zarážející, že mezi provozovatelem a městem Příbram nikdy nebyl odsouhlasen závazný ceník. Ačkoliv se jedná o dokument, který by nebyl žádný problém dohodnout, neboť 1. SčV s takovým dokumentem běžně pracuje. I toto je podle starosty závažný nedostatek, neboť svědčí o tom, že ceny za odběratele nikdo nekontroloval. A to prostě proto, že nebylo podle čeho.

Pojem běžná údržba a havárie
„Musíme definovat, co je pojem běžná údržba a havárie. Z výčtu zmiňovaných oprav vyplývá, že se velmi často běžná údržba buď velmi zanedbává, nebo zanedbala a poté to automaticky skáče do stavu havárií. Povinná údržba je sice náročná, ale musí se hlavně provádět. A v projednávané záležitosti není zřejmé, zda povinná údržba opravdu zanedbaná nebyla,“ uvedl zastupitel za Šanci pro Příbram Vladimír Král a považuje za neuvěřitelné, že v rámci jedné opravy celkem 104 kusů kanalizačních poklopů revizních šachet dostalo havarijní stav v jeden čas.

Zastupitel Král se ve svém vyjádření dotknul i samotné provozovatelské smlouvy s 1. SčV: „Po prostudování všech dostupných materiálů se domnívám, že mnohá ustanovení nájemní smlouvy s 1. SčV nejsou v souladu se zákonem a nelze podle nich řádně využívat práva města. Navíc dle dalších dodatků ve smlouvě se domnívám, že cena nájemného a povinnost pronajímatele jsou neurčité a špatně kontrolovatelné.“

Co se týče provozovatelské smlouvy s 1. SčV, rada města tuto záležitost považuje za velmi problematickou a vytvořila proto pracovní skupinu, která se tímto intenzivně zabývá,“ uzavřel starosta města Jindřich Vařeka.

Zastupitelé města Příbrami svým hlasováním 26. 1. 2015 zrušili obě výše uvedená usnesení bývalé rady a tímto zrušením faktury společnosti 1. SČV za více než šest milionů Kč nebyly proplaceny.

Pavlína Svobodová, mluvčí města Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.