textařské a redakční služby

Den požární bezpečnosti se koná v pátek třináctého

10.03.2015 13:23

Česká asociace hasičských důstojníků vyhlásila za účelem propagace požární ochrany a preventivního působení na veřejnost Den požární bezpečnosti.

Většina lidí považuje pátek třináctého za nešťastný den. Hasiči se snaží tuto pověru zlomit pořádáním různých preventivních akcí. V roce 2015 je Den požární bezpečnosti vyhlášen na pátek 13. března. I nadále zůstává zachována symbolika pátku, který je třináctým dnem v měsíci. Cílem akce je zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí, omezení jejich následků.

Letošní témata Dne požární bezpečnosti:
- zařízení autonomní detekce a signalizace (detektory požáru)
- zařízení pro detekci nebezpečným plynů (zejm. metan, oxid uhelnatý)
- hasicí přístroj ve vozidle

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram, se připojil k preventivně výchovné akci organizované Českou asociací hasičských důstojníků, jejímž cílem je varovat občany před nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek (například oxidu uhelnatého či propan-butanu) v domácnostech a upozornit i na možné nebezpečí vzniku požárů v domácnostech. Cílem akce je snížení rizika úniku plynu nebo vzniku požáru a v případě, pokud již takové situace nastanou, poukázat na možnosti minimalizovat ztráty na životech či poškození zdraví. V této souvislosti uveřejňujeme informace související s instalací detektorů nebezpečných plynů a hlásičů požárů do Vašich domácností a instalací přenosného hasicího přístroje v osobním automobilu.

Hasicí přístroj ve vozidle
Hasicí přístroj pro použití v osobním vozidle musí být skladný a lehce ovladatelný, ale zároveň musí být schopen uhasit počínající požár. Nejvhodnějším typem hasicího přístroje pro tyto účely je práškový hasicí přístroj s alespoň 2 kg hasební látky.

Z důvodu rychlé reakce je nutné hasicí přístroj umístit na dobře dostupném místě pro řidiče, zároveň však nesmí překážet v řízení vozidla. Vhodné místo je např. pod sedadlem spolujezdce, kde musí být pevně uchycen, aby nedošlo v případě dopravní nehody k jeho nechtěnému pohybu a ohrožení cestujících ve vozidle.

Vhodnou volbou je pořídit si kromě hasicího přístroje rovněž hasicí sprej. Výhodou je, že je skladnější, ovšem jeho účinnost je mnohem menší. Přesto pro uhašení počínajícího požáru postačí. Je nutné dát si pozor na to, že hasicí sprej není mrazuvzdorný, proto si pozorně přečtěte před jeho instalací návod na použití a rozmezí provozních teplot.

Užitečné tipy:
- Proud hasicí látky musí směřovat vždy na hořící předměty, nikoli na plameny!
- Pozor na dostatečný odstup od požáru a také, aby při hašení nedošlo k přenesení plamenů na další místa!
- Při hašení postupujeme vždy odspoda nahoru.
- U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně.
- Nejsme-li v uzavřeném prostoru, vždy hasíme po větru!

Autonomní hlásiče požáru a detektory nebezpečných plynů    
Autonomní hlásiče požáru a detektory nebezpečných plynů jsou zařízení, která vás včas upozorní na vznikající požár nebo přítomnost nebezpečného plynu.

Při požáru vzniká nebezpečný kouř, který je toxický. Podle statistik totiž tři ze čtyř obětí požáru neuhoří, ale zemřou následkem vdechnutí toxických zplodin obsažených v kouři. Nejnepříznivější situace je v noci, kdy je malá šance, že si začínajícího požáru někdo všimne.

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být domácnosti ve všech nových objektech (rodinné domy, byty v bytových domech, ubytovny, zdravotnická zařízení) od 1. 7. 2008 vybaveny autonomními hlásiči požáru (min. 1 kus hlásiče) a navíc rodinné domy přenosnými hasicími přístroji (min. 1 kus hasicího přístroje s hasicí schopností nejméně 34A). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci hlásičů i ve Vašich domácnostech!

Instalovaný autonomní hlásič požáru (dále jen AHP) reaguje např. na výskyt kouře spuštěním akustického poplašného signálu. Je napájen baterií, jejíž životnost je v průměru jeden rok (některé až 10 let). Je možné propojení vícero hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo v ložnici). Hlásiče požárů je vhodné osadit jako součást systému elektrické zabezpečovací signalizace objektu. Toto doplnění zajišťuje vyšší bezpečnost s ohledem na přenos informace o vznikajícím požáru (případně vloupání) na mobilní telefon i v době, kdy v domácnosti není nikdo přítomen. O podrobnostech Vás bude informovat prodejce. Nákup hlásiče důrazně doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“.

Detektory nebezpečných plynů signalizují přítomnost nebezpečného plynu už při velmi malých koncentracích, kdy ještě není přímo ohrožen Váš život. Mezi nejrozšířenější plyny patří metan, který je složkou zemního plynu, a propan-butan. Oba jsou hořlavé a výbušné. Dalším nebezpečným plynem je oxid uhelnatý, který vzniká při nedokonalém hoření a spalování. Není cítit ani vidět, je hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý!

Podrobné informace o umísťování hlásičů požáru a detektorů plynů v domácnostech a řadu dalších informací (mj. otevřené seznamy detektorů plynů i s cenovými relacemi) lze získat například na webu České asociace hasičských důstojníků.

Jan Hašek, územní odbor Příbram HZS Středočeského kraje

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.