textařské a redakční služby

Co se bude řešit na pondělním zastupitelstvu?

18.03.2015 07:29

V pondělí 23. března od 16.00 se v Příbrami koná v pořadí páté zasedání městského zastupitelstva v tomto volebním období.

Jednání je veřejně přístupné a uskuteční se v zasedací místnosti na náměstí T. G. Masaryka.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
2. Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami
3. Zřízení osadních výborů
4. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav
a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2015
5. Žádost o projednání odvolání doručené dne 19.01.2015 a 09.02.2015
6. Poskytnutí úročené zápůjčky pro Cykloklub Příbram, o. s. IČ 48954021
7. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 a plán kontrolní činnosti na rok 2015
8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu města Příbram, v oblasti sociální a zdravotnictví
9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu města Příbram v oblastech: Vrcholový a výkonnostní sport, Rozvoj a údržba
sportovišť, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací
10. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu města Příbram, v oblasti kultura a oblasti církve a náboženské společnosti
11. Návrh obecně závazné vyhlášky „O zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství“
12. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2015
13. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o odkup stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku
p. č. 960/2, k.ú. Příbram
14. Žádost o prodej pozemku p. č. 95/32 v k. ú. Březové Hory 2) Žádost o prodej části pozemku
p. č. 95/32 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Březové Hory
15. Prodej pozemku p. č. 3812/284 v katastrálním území Příbram
16. Návrh na vytvoření pracovně kontrolní komise a přijetí usnesení
17. Různé
18. Diskuse, interpelace, závěr

red

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.