textařské a redakční služby

Co dnes projedná městské zastupitelstvo

29.06.2015 09:50

Příbramští zastupitelé se dnes sejdou na veřejném jednání, které se koná v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova RD Příbram).

Zasedání začíná v 16.00 a je přístupné pro širokou veřejnost.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
2. Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015
3. Návrh na vyhlášení 2. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2015
4. Návrh OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
5. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 757/2014/ZM ze dne 03.03.2014
6. Osadní výbory města Příbram – volba členů a předsedy
7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2014 do 31.12.2014 a nesplněná usnesení za minulé období
8. Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Příbram
9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
města Příbram v oblasti: Zahraničí
10. Žádost o individuální dotaci (1. FK Příbram, občanské sdružení)
11. Projednání návštěvního řádu stadionu 1. FK Příbram
12. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 2. pololetí 2015
13. Pojmenování ulice vedoucí od křižovatky silnice I/118 s ulicí K Mýtu v Příbrami II až na konec katastrálního území Příbram názvem – „Hájecká“
14. Pojmenování ulice v lokalitě u nového sběrného dvora a čističky odpadních vod v Příbrami I názvem – „Mlynářská“
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 559 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Lazec
16. Žádost o prodej pozemku p. č. 74/8 v k. ú. Příbram
17. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 515/23 v k. ú. Březové Hory
18. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1106/34, o výměře cca 13 m2 a části pozemku p. č. 1106/37, o výměře cca 18 m2,
oba k. ú. Příbram
19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 325/1 o výměře cca 318 m2 z celkové výměry 161 190 m2
v k. ú. Liha
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. st. 1792 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 937 m2 v k. ú. Březové Hory
21. Výkup pozemku p. č. 369/84 v katastrálním území Žežice
22. 1) Návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 245/2011/ZM ze dne 03.10.2011, 2) Převod pozemků
v katastrálním území Příbram od ČR ÚZSVM
23. Prodej pozemku p. č. 685/2 v katastrálním území Háje u Příbramě
24. Výkup pozemků p. č. 10/21, p. č. 10/17 a p. č. 3204/17 v katastrálním území Příbram
25. Žádost o prodej pozemku p. č. 2104/60 v k. ú. Příbram
26. Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 1376/74 a p. č. 1376/76 v katastrálním území Příbram
27. Požadavek na placení nájemného před následným možným odkupem ideálních částí pozemků
p. č. 2774/4 a p. č. 2368 v katastrálním území Příbram a nabídka na odkup těchto částí
28. Výkup části pozemku p. č. 249/20 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Kozičín
29. Částečná revokace a doplnění usnesení zastupitelstva města č. 513/2013/ZM ze dne 25.02.2013
30. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Příbram
31. Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 763/1, k. ú. Lazec
32. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/1, k. ú. Příbram a části pozemku p. č. 455/18, k. ú. Březové Hory
33. Žádost o prodej či pronájem části pozemku p. č. 1376/2 o výměře cca 92 m2 v k. ú. Příbram
34. Žádost o prodej případně propachtování pozemků p. č. 26 a p. č. 28/1 v k. ú. Kozičín
35. Výkup části pozemku p. č. 2080/28 o výměře 21 m2 z celkové výměry 1 005 m2 v k. ú. Příbram
36. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 839/2014/ZM ze dne 16.06.2014 a nové projednání bezúplatného
převodu pozemků p. č. 467/39 a p. č. 1786/31 v k. ú. Příbram
37. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 3 177 m2 v k. ú. Trhové Dušníky
38. Různé
39. Diskuse, interpelace, závěr

red

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.